Ko e ‘ātikolo

Ko e ‘ātikolo’ ko ha ngaahi lea ‘oku nau tala pe ko e nauna’ ‘oku pau pe ‘ikai pau. ‘A ia ‘oku ua ‘a e taipe ‘o e ‘ātikolo’ ‘i he lea faka-Tonga’. Ko e ‘ātikolo pau mo e ‘ātikolo ‘ikai pau. Ko e ‘ātikolo ‘ikai pau’ ‘oku ‘i ai ‘a e ‘ātikolo angamaheni ko e he mo e  e. Hangē ko ‘eni: Na’e matui ‘a e tamasi’i’ he hele. ‘Oku tala mai ‘e he he hele’, na’e mahino ki he tokotaha fakamatala’ ‘a e hele ne lavea ai ‘a e tamasi’i’. Fakatātā ‘eni ‘e taha: Na’e lele muimui e kulii’.  Pea ‘oku ‘i ai mo e ‘ātikolo ‘imosinolo pau ‘oku ui ia ko e si’i. Hangē ko ‘eni: si’i fa’ē. Ko e ‘ātikolo angamaheni ‘ikai pau’ ko e ha. Hangē ko ‘eni: ha sēpuni. Pea ko e ‘ātikolo ‘imosinolo ‘ikai pau’ ko e si’a. Hangē ko ‘eni: si’a fine’eiki. ‘A ia ko e pehē ko ē ‘ikai pau’ ‘oku ‘ikai ‘ilo ia pe ko e sēpuni fē ‘oku fai ki ai ‘a e talanoa, me’a pe ‘oku mahino’ ko e sepuni ka ‘oku te’eki ‘ilo pe ‘oku ‘i ai ha sēpuni pe ko ha fa’ahinga sēpuni pe ke to’o mai.