Ko e ‘etisekitivi’ pe hoanauna

Ko e ‘etisekitivi’ pe hoanauna’ ‘oku ‘uhinga ki he lea ‘oku nau fakamatala’i ‘a e nauna’ pe ha me’a ‘oku’ te lava sio, ala, ngaahi, ongo’i pe ‘ahi’ahi’i. ‘Oku mahu’inga ke mou ako ‘i ‘api’ na mo ho’omou fānau ‘a e ngaahi hoanauna ko ‘ena’ ‘o tatau ‘i he ‘Ingilisi mo e lea faka-Tonga

1. adorable faka’ofo’ofa
2. adventurous me’a mālie pe fakaofo
3. aggressive tu’u fili
4. agreeable loto lelei
5. alert ‘ilo’ilo, tokanga, kilokilo
6. alive mo’ui
7. amused oli’ia
8. angry ‘ita
9. annoyed ‘ingo
10. annoying ‘ingo
11. anxious loto-mo’ua
12. arrogant fie’eiki
13. ashamed
14. attractive fakaholonofo, matamata lelei
15. average ‘avalisi
16. awful fakamanavahē, fakatupulua
17. bad kovi
18. beautiful faka’ofo’ofa
19. better lelei ange
20. bewildered puputu’u
21. black ‘uli’uli
22. bloody fetoto’i
23. blushing kula e fofonga’ he maa’
24. bored pipiko
25. brainy mohu ‘atamai
26. brave to’a
27. breakable ala maumau
28. bright ngingila, poto, maama
29. busy femo’uekina, mo’umo’ua
30. calm nonga, tofu
31. careful tokanga
32. cautious tokanga
33. charming faka’ofo’ofa
34. cheerful loto- fiefia
35. clean ma’a
36. clear ma’a, kinokinoifia
37. clever poto
38. cloudy ‘ao’aofia
39. clumsy alangata’a, alaalavale
40. colorful lanu
41. combative patō fuhu, fie fuhu
42. comfortable fiemālie
43. concerned hoha’a
44. condemned fakahalaia’i
45. confused fakafihi’i
46. cooperative fietokoni
47. courageous loto-to’a
48. crazy vale
49. creepy ongo’i ilifia
50. crowded uouō, fonu
51. cruel anga-fakamamahi
52. curious fie’ilo
53. cute poto
54. dangerous fakatu’utāmaki
55. dark po’uli
56. dead mate
57. defeated iku’i, ikuna’i
58. defiant talangata’a, taungutu
59. delightful faka’ofo’ofa
60. depressed loto-ta’ota’omia
61. determined loto-ma’u, loto’aki
62. different kehekehe
63. difficult faingata’a
64. disgusted fakalili’a
65. distinct kehenga, makehe
66. disturbed maveu, uesia
67. dizzy ninimo
68. doubtful tāla’a
69. drab nenefu, feifei’avale
70. dull fakanenefu
71. eager loto-vekeveke
72. easy faingofua
73. elated fiefia
74. elegant manumanumelie, matamatalelei
75. embarrassed fakamā
76. enchanting fakakāvea loto
77. encouraging fakaloto lahi
78. energetic longomo’ui
79. enthusiastic loto-māfana
80. envious meheka
81. evil kovi
82. excited fiefia
83. expensive mamafa
84. exuberant longomo’ui
85. fair taau
86. faithful loto-tōnunga
87. famous ongoongoa
88. fancy fakatu’umālie,
89. fantastic makehe atu, tōtōatu
90. fierce anga-kakaha, fekai, fekainaki
91. filthy ‘uli, palakū
92. fine lelei, tu’oiiki, ‘alomālie
93. foolish vale
94. fragile pelepelengesi
95. frail pelepelengesi
96. frantic teketekelili
97. friendly anga’ofa
98. frightened manavahē
99. funny fakaoli
100. gentle anga fakaalaala
101. gifted mohu tufakanga
102. glamorous ngali faka’ofo’ofa
103. gleaming huelo
104. glorious langilangi’ia
105. good lelei
106. gorgeous faka’ofo’ofa
107. graceful anga faka’ofo’ofa
108. grieving loto mamahi
109. grotesque mata fakailifia
110. grumpy loto-‘ite’ita
111. handsome faka’ofo’ofa
112. happy fiefia
113. healthy mo’ui lelei
114. helpful fie tokoni
115. helpless ‘ikai lava tokoni
116. hilarious fu’u fakaoli fau
117. homeless ‘ikai ha ‘api
118. homely faka’api
119. horrible fakalilifu
120. hungry fiekaia
121. hurt lavea
122. ill puke
123. important mahu’inga
124. impossible faingata’a
125. inexpensive ma’ama’a
126. innocent tonuhia
127. inquisitive fie’ilo’ilo
128. itchy veli
129. jealous meheka
130. jolly fiefia
131. joyous fiefia
132. kind anga’ofa
133. lazy fakapikopiko
134. light ma’ama’a
135. lively longomo’ui
136. lonely ma’uma’unganoa, ta’e lata
137. long lōloa
138. lovely faka’ofo’ofa
139. lucky monu’ia
140. magnificent molumalu
141. misty kapukapu
142. modern fakaonopooni
143. motionless ‘ikai toe ngaue
144. muddy pelepela
145. mushy palapala
146. mysterious fakalilolilo
147. nasty kovi
148. naughty pau’u
149. nervous manavasi’i
150. nice lelei
151. nutty ifoifo nati, sesele
152. obedient talangofua
153. odd ta’etauhoaa, matamatakehe
154. old-fashioned ‘olokuonga, fakaono’aho
155. open ava
156. outrageous fakalilifu
157. outstanding kehe atu
158. perfect haohaoa
159. plain hangatonu, angamaheni
160. pleasant fakamānako
161. poised fakama’uma’u
162. poor masiva
163. powerful mālohi
164. precious mahu’inga
165. prickly talatala
166. proud pōlepole
167. puzzled puputu’u, ‘ikai mahino
168. quaint fakaoli mo ngali matamatakehe
169. real mo’oni
170. relieved manonga
171. repulsive fakase’ese’eloto
172. rich tu’umālie
173. scary fakailifia, faka’ohovale
174. selfish siokita
175. shiny ngingila
176. shy
177. silly vale
178. sleepy fiemohea
179. smiling malimali
180. smoggy ‘ahuina
181. sore mamahi
182. sparkling fetapatapaki
183. splendid lelei ‘aupito
184. spotless ta’e ‘ilo
185. stormy tōtōtaufa
186. strange fo’ou, sola
187. stupid vale
188. successful ikuna, ola lelei
189. super tō atu
190. talented talēniti’ia
191. tame fakalalata
192. tasty ifo
193. tender molūngofua ki he kai’, anga’ofa
194. tense falō, mafao
195. terrible fakamanavahē
196. thankful fakamālo’ia
197. thoughtful fakakaukau’i
198. thoughtless ta’efakakaukau’i
199. tired hele’ia
200. tough fefeka
201. troubled faingata’a, hoha’a
202. ugly palakū
203. uninterested ‘ikai sai’ia, ‘ikai lelei’ia
204. unusual ‘ikai angamaheni, kehe
205. upset  mamahi
206. vast lahi
207. victorious ikuna, mālohi
208. wandering ‘alu fano
209. weary ongosia
210. wicked angafulikivanu
211. wide-eyed ta’etaukei, mata’i fakaofoofo
212. wild vao
213. witty fiehua
214. worried hoha’a
215. worrisome hoha’a
216. wrong hala
217. zealous tōtōaki