Kalama

14. Present tense + verb

E lava ke ke fa’u, tohi mo lea faka-Tonga ‘o ngāue’aki ‘a e  fa’unga sētesi, pe kupu’i lea (phrase pe feleisi) pe kupu’i sētesi (clause pe koloasi) ko ‘eni’. Kamata’aki ‘a e  lea faka’ilonga taimi koeni pe lolotonga ko e ‘oku  ‘i mu’a ‘i ha veape. Hangē ko ‘eni: ‘Oku lele. Kiliki ‘i he hokonga ope ‘i lalo’ ki he ngaahi fakamatala mo ha ‘ekisasaisi ke ne toe fakamaama ange ‘a e fakakaukau ‘oku fakamatala’i ko ‘eni’.

Kiliki heni:

Lea faka’ilonga taimi, Veape, ‘EtiveapeEtisekitivi, ‘ĀtikoloNauna   Peleposisini

You can create, write, and speak in Tongan using this sentence or phrase or clause structure. Start by placing the sign of present tense ‘oku before a verb. For example:  ‘Oku lele. In English: run or runs. Click the links below for more exercises on this topic and some important information about the Akoola courses.

 

Comments

  • 210 November 21, 2022 at 4:52 pm

    Thanks for fiknally writing about > 14. Present tense + verb – Akoola < Liked it!

Comments are closed.