Kalama

28. Past tense + plural pronoun tau + verb

E lava ke ke fa’u, tohi mo lea faka-Tonga ‘o ngāue’aki ‘a e  fa’unga sētesi, pe kupu’i lea (phrase pe feleisi) pe kupu’i sētesi (clause pe koloasi) ko ‘eni’. Kamata’aki ‘a e lea faka’ilonga  taimi kuo ‘osi ko e na’a  ‘oku malava ke ne tu’u ‘i mu’a ‘i he polonauna pulula pe tokolahi ko e tau pea hoko mai ai ha veape.  Hangē ko ‘eni: Na’a’ tau tali.  In English: We accepted. Kiliki ‘i he hokonga ope ‘i lalo’ ki ha ngaahi fakamatala mo ha ngaahi ‘ekisasaisi ke ne toe fakamaama ange ‘a e fakakaukau ‘oku fakamatala’i ko ‘eni’.

Kiliki heni ki he fakiikiiki: Lea faka’ilonga taimi, Veape, ‘EtiveapeEtisekitivi, ‘ĀtikoloNauna   Peleposisini

 

You can create, write, and speak in Tongan using this sentence or phrase or clause structure. Start by placing the past sign of tense na’a  before the preposed plural pronoun tau followed by a verb. For example: Na’a’ tau tali. In English: We accepted. Click the links below for more exercises on this topic and some important information about the Akoola courses.