Kalama

49. Past tense ne + plural pronoun mou + verbs

E lava ke ke fa’u, tohi mo lea faka-Tonga ‘o ngāue’aki ‘a e  fa’unga sētesi, pe kupu’i lea (phrase pe feleisi) pe kupu’i sētesi (clause pe koloasi) ko ‘eni’. Kamata’aki ‘a e lea faka’ilonga taimi kuo ‘osi ko e ne, hoko ai ‘a e polonauna pulula ko e mou  pea fakamuimui ha veape. Fakatātā’aki ‘eni: Ne mou tafi. Kiliki ‘i he hokonga ope ‘i lalo’ ki he ngaahi ‘ekisasaisi ke ne toe fakamaama ange ‘a e fakakaukau ‘oku fakamatala’i ko ‘eni’.

 

Kiliki heni ki he fakiikiiki: Lea faka’ilonga taimi, Veape, ‘EtiveapeEtisekitivi, ‘Ātikolo, Nauna, Peleposīsini

You can create, write, and speak in Tongan using this sentence or phrase or clause structure. Start by placing the The sign of past tense ne before the preposed plural (more than two persons) pronoun mou followed by a verb. For example: Ne mou tafi. In English: You swept. Click the links below for more exercises on this topic and some important information about the Akoola courses.