Kalama

66. Preposition + article + noun + adjective + definitive article

E lava ke ke fa’u, tohi mo lea faka-Tonga ‘o ngāue’aki ‘a e  fa’unga sētesi, pe kupu’i lea (phrase pe feleisi) pe kupu’i sētesi (clause pe koloasi) ko ‘eni’.  Kamata’aki  ‘a e peleposīsini ko e ko hoko ai e ‘ātikolo ko e e, pea nauna pea fakamuimui ‘a e ‘etisekitivi. Hangē ko ‘eni: Ko e ta’ahine talavou. Kiliki ‘i he hokonga ope ‘i lalo’ ki he ngaahi  fakamatala mo ha ‘ekisasaisi ke ne toe fakamaama ange ‘a e fakakaukau ‘oku fakamatala’i ko ‘eni’.

 

Kiliki heni ki he fakiikiiki: Lea faka’ilonga taimi, Veape, ‘EtiveapeEtisekitivi, ‘Ātikolo, Nauna, Peleposīsini

You can create, write, and speak in Tongan using this sentence or phrase or clause structure. Start by placing the preposition ko before the definite article e, then a noun which is followed by an adjective. For example: Ko e ta’ahine talavou. In English: The beautiful girl. Click the links below for more exercises on this topic and some important information about the Akoola courses.