Kalama

74. Middle prepositional phrase

E lava ke ke fa’u, tohi mo lea faka-Tonga ‘o ngāue’aki ‘a e  fa’unga sētesi, pe kupu’i lea (phrase pe feleisi) pe kupu’i sētesi (clause pe koloasi) ko ‘eni’. Kamata’aki ‘a e peleposīsini ko e ko, hoko ai ‘a e ‘ātikolo ko e e, hoko ai ha nauna, pea hoko ai ha kupu’i lea fakapeleposīsini.  Hangē ko ‘eni: Ko e ta’ahine ‘i he matapaa’ ko hoku tuofefine. In Engish: The girl at the door is my sister. Kiliki ‘i he hokonga ope ‘i lalo’ ki he ngaahi fakamatala kehe mo ha ‘ekisasaisi ke ne toe fakamaama ange ‘a e fakakaukau ‘oku fakamatala’i ko ‘eni’.

 

Kiliki heni ki he fakiikiiki: Lea faka’ilonga taimi, Veape, ‘EtiveapeEtisekitivi, ‘Ātikolo, Nauna, Peleposīsini

You can create, write, and speak in Tongan using this sentence or phrase or clause structure. Start by placing the prepositional phrase between the subject and verb. For example: Ko e ta’ahine ‘i he matapaa’ ko hoku tuofefine. In English: The girl at the door is my sister. Click the links above for more exercises on this topic and some important information about the Akoola courses.

Comments

  • Malia Fakatene September 29, 2022 at 10:02 am

    Doing good job for a non Tongan speaker but born in oversea to learn the Tonga Language fast and meaningful with right pronunciation.

Comments are closed.