Kalama

75. Sign of present continuous tense

E lava ke ke fa’u, tohi mo lea faka-Tonga ‘o ngāue’aki ‘a e  fa’unga sētesi, pe kupu’i lea (phrase pe feleisi) pe kupu’i sētesi (clause pe koloasi) ko ‘eni’. Kamata’aki  ‘a e lea faka’ilonga taimi lolotonga ko e ‘oku hoko ai e lea tokoni veape ko e lolotonga pea toki hoko ai ha  veape’. Fakatātā: ‘Oku lolotonga tokoto. Kiliki ‘i he hokonga taupotu ‘i lalo hifo heni’ ki he ngaahi fakamatala mo ha ‘ekisasaisi ke ne hulu’i ke toe maama ange ‘a e  fakamatala’ ni.

Kiliki heni ki he fakiikiiki: Lea faka’ilonga taimi, Veape, ‘EtiveapeEtisekitivi, ‘ĀtikoloNauna   Peleposisini

You can create, write, and speak in Tongan using this sentence or phrase or clause structure. Start by placing  the sign of present tense ‘oku in the beginning followed by the auxiliary verb lolotonga then a verb to show a state of present continuous tense. For example: ‘Oku lolotonga tokoto. In English: still lying down. Click the links above for more exercises on this topic and some important information about the Akoola courses.